Informacje ogólne dotyczące zajęć z chirurgii ogólnej dla studentów VI roku

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE

 ZAJĘĆ Z CHIRURGII OGÓLNEJ 

 dla studentów VI roku WL UJ CM w roku akademickim 2023/2024

 

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem zajęć dydaktycznych znajdują się także na tablicy ogłoszeń w hallu przed Salą Konferencyjną Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK UJ CM,  w KSS im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, budynek MV, parter, koło sekretariatu Kliniki

 

Koordynator przedmiotu oraz osoba odpowiedzialna za przydzielenie grup studentów
do poszczególnych asystentów :

Dr med. Grzegorz Grudzień, tel. 504299386, grzegorz.grudzien@uj.edu.pl

 

Miejsce rozpoczęcia pierwszych i kolejnych zajęć:

Hall przed Salą Konferencyjną Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK UJ CM,
w KSS im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, budynek MV, parter, koło sekretariatu Kliniki

 

Ogólny harmonogram zajęć:

Zajęcia obejmują 4 tygodnie dydaktyczne tj. 20 dni- 120 godzin dydaktycznych, 
które odbywać się będą w formie ćwiczeń w godzinach 8.30-13.00

Miejsce odbywania zajęć:

Ćwiczenia odbywają się w KSS im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, budynek MV

na: Bloku Operacyjnym Kardiochirurgii,  na Sali Hybrydowej Oddziału Chirurgii Naczyń oraz Sali Hybrydowej Kliniki Kardiologii Interwencyjnej, na Odcinkach Pooperacyjnych IIp i IIIp, Odcinku Przeszczepowym i Leczenia Niewydolności Serca
oraz w I Oddziale Intensywnej Terapii,  w budynku MV.

 

Szczegółowy harmonogram / plan zajęć umieszczony jest osobno na Tablicy ogłoszeń

Zajęcia prowadzą według osobnego harmonogramu – (vide SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ):

Prof. Bogusław Kapelak, Prof. Krzysztof Bartuś, Prof. Karol Wierzbicki, Prof. Janusz Konstanty-Kalandyk,  Doc. Jacek Piątek, Doc. Grzegorz Filip, dr med. Grzegorz Grudzień

 

Regulamin przedmiotu:

Na zajęciach obowiązuje dwuczęściowy strój medyczny, buty szpitalne, słuchawki.
Ubrania wierzchnie i torby/plecaki należy pozostawić w szatni dla studentów (budynek MV przy wejściu A)

Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (z wyjątkiem możliwości prowadzenia notatek)

 

Cele i Efekty uczenia

Szczegółowe cele i efekty uczenia dotyczące zajęć z chirurgii ogólnej dla studentów VI roku WL UJ CM zawarte są w sylabusie tych zajęć umieszczonym pod adresem:

https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/2/1/7/1/1?masterElement=1

Ponadto spodziewanym efektem uczestnictwa w zajęciach z chirurgii ogólnej odbywających się w Klinice Kardiochirurgii jest nabycie teoretycznej i w miarę możliwości praktycznej wiedzy dotyczącej m.in., kwalifikowania pacjentów do klasycznych operacji kardiochirurgicznych lub alternatywnych metod leczenia (postepowanie zachowawcze lub małoinwazyjne/zabiegowe/przezskórne-PCI, TAVI, MITRA-CLIP itp.), rozpoznawanie i postępowanie w ostrych stanach kardiologicznych wymagających nagłych i pilnych interwencji kardiochirurgicznych, prowadzenia leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, postepowania w przypadku konieczności pilnego przywrócenia aktywności układu krzepnięcia, stosowania terapii pomostowej , gdy konieczne jest wstrzymanie doustnej antykoagulacji. Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych przed i po operacjach kardiochirurgicznych ( rozpoznawanie patologicznych szmerów oraz prawidłowej pracy zastawek biologicznych i sztucznych/mechanicznych serca). Zasady postępowania z ranami pooperacyjnymi po zabiegach kardiochirurgicznych. Zasady wykonywania zabiegów odbarczenia odmy opłucnowej, płynu z osierdzia (leczenie tamponady), i jamy opłucnowej, postepowaniu w krwotoku z rany pooperacyjnej, krwawieniu z przewodu pokarmowego, nosa. Leczenie chirurgicznych powikłań okołooperacyjnych, w tym zakażeń miejsca operowanego w kardiochirurgii ( terapia podciśnieniowa VAC, drenaż przepływowy śródpiersia). Przygotowanie chorych do planowych operacji serca i dużych naczyń –Poradnia Prehabilitacyjna. Monitorowanie śród i pooperacyjne pacjentów  po operacjach kardiochirurgicznych. Podstawowe rodzaje zabiegów kardiochirurgicznych, rodzaj stosowanych technik szycia chirurgicznego, szwów. Zasady i wskazania do stosowania krążenia pozaustrojowego i różnych systemów wspomagania krążenia ( ECMO, IABP, LVAD). Wskazania i przeciwwskazania do przeszczepienia serca lub implantacji długoterminowych układów wspomagania serca (LVAD). Praktyczna znajomość (zajęcia na kurczakach) zaopatrywania ran urazowych i chirurgicznych uwzględniające różne rodzaje szwów chirurgicznych ciągłych i pojedynczych, naukę wykonywania węzłów chirurgicznych. Ponadto studenci uczestniczą czynnie w zmianach opatrunków i wykonywaniu drobnych zabiegów chirurgicznych ( opracowanie rany, punkcje itp.) oraz biernie w zabiegach z zakresu chirurgii sercowo-naczyniowej.

 

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach oraz aktywny udział w zajęciach.

Istnieje możliwość odrobienia zajęć z innymi grupami dziekanatowymi.